Vlada FBiH: Privrednicima omogućeno korištenje Garantnog fonda

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu usvojila programe tri federalna ministarstva kojima je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garantnog fonda, otvorenog kod Razvojne banke FBiH.

Riječ je o Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, te Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uslovima otežanog poslovanja usljed pandemije virusa korona, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.

Dva programa su iz nadležnosti Ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta – jedan je predviđen za preduzetnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja preduzeća.

Ukupan iznos garancija po programu za preduzetnike i ostale samostalne privredne djelatnosti iznosi 50 miliona KM, a kredita za likvidnost, obrtna sredstva i investicije, te kratkoročne kredite 300.000 KM.

Kada je riječ o programu za mikro, mala i srednja preduzeća, ukupan iznos garancija je 150 miliona KM, a u okviru ovog programa krediti iznose do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, obrtna sredstva, investicije, te za kratkoročne namjene.

Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom virusa korona, jačanju kreditnog potencijala preduzetnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća za obezbjeđivanje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.

Na prijedlog federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je usvojila dva kreditno-garantna programa – za velika preduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 miliona KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojen je Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju, a ukupan iznos garancija po ovom programu, koje će na teret Garantnog fonda odobravati Razvojna banka FBiH, iznosi 100 miliona KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31. maja iduće godine.

Za programe sva tri federalna ministarstva zajedničko je da garancije Fonda mogu biti izdavane za kredite sa rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grejs-period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17. marta 2020. godine.

Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Garancije Fonda, koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31. maja 2021. godine, biće usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za šta će biti doneseni novi programi.

Vlada FBiH utvrdila i federalnom Parlamentu uputila na usvajanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojim se ograničava visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama, koja ne može biti viša od 0,5 odsto vrijednosti transakcije izvršene debitnom karticom, a kod transakcija kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6 odsto od vrijednosti transakcija, za prvih 12 mjeseci nakon stupanja na snagu odredbe koja propisuje visinu naknade.

Nakon tog razdoblja međubankarske naknade ne mogu biti više od 0,2 odsto vrijednosti transakcije kod transakcije izvršene debitnom karticom, te 0,3 više od transakcije izvršene kreditnom karticom.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, čiji je cilj poboljšanje i razvoj unutrašnjeg tržišta bankovnih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog takmičenja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj