Vijeće Evrope: Što prije pronaći rješenje za izborni sistem u BiH

Komitet ministara Vijeća Evrope izrazio je zabrinutost jer politički lideri u Bosni i Hercegovini još nisu postigli konsenzus o sadržaju traženih amandmana koji treba da budu uneseni u Ustav BiH uprkos ponovljenim pozivima iz ovog tijela.

VIJEĆE EVROPE: Mađarske vlasti nisu zaštitile djecu migrante | GlobalCir

Komitet ministara navodi da “zadržavanje sadašnjeg diskriminatornog izbornog sistema predstavlja jasno kršenje zahtjeva iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i kršenje bezuslovne obaveze BiH prema Članu 46 Konvencije, a time i njenog djelovanja kao države članicev Vijeća Evrope”.

Komitet je sa interesovanjem primio k znanju odluku Predsjedništva BiH od 28. aprila da osnuje ad hok političku radnu grupu i da zatraži od Vijeća ministara da pripremi akcioni plan za sadašnji proces provođenja.

Isto se odnosi i na sporazum od 17. juna 2020. godine između bošnjačkih i hrvatskih političkih lidera da počnu pregovore o primjeni sadašnjih presuda i da usaglase nacrt ustavnih i zakonskih amandmana u roku od šest mjeseci kako bi se osiguralo njihovo usvajanje u parlamentu prije kraja 2021. godine.

Komitet je pozvao vlasti da brzo dostave dodatne detaljne informacije o daljem razvoju događaja i kalendar za primjenu predviđenih aktivnosti.

Vlasti u BiH su pozvane da iskoriste dostupnu ekspertizu Vijeća Evrope za brzo pronalaženje konsenzusa o pitanju diskriminacije u izbornom sistemu.

Ukazano je na značaj iskorištavanja ovog zamaha da bi se osiguralo da se neophodni koraci preduzmu brzo radi usvajanja neophodnih amandmana prije kraja 2021. godine, te da se nastavi proučavanje ovih slučajeva na sastanku najkasnije u martu 2021. godine.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj