ŽIVOTNI SAVJETI TIBETANSKIH MUDRACA: ‘Uvi­jek imaj na umu da sva­ko ima svo­ju is­ti­nu i da se ona čes­to ne po­kla­pa sa tvo­jom’

U moru životnih savjeta koje možete da pronađete na internetu sigurno ste nekada naišli na savjete tibetanskih mudraca. Mi smo za vas izdvojili 26 najboljih savjeta.

In­stru­kci­je za ži­vot od ti­be­tan­skih mu­dra­ca:

1. Svi­đa ti se – re­ci.

2. Ne svi­đa ti se – re­ci.

3. Ne­ko ti ne­dos­ta­je – na­zo­vi ga.

4. Ni­je ti ja­sno – pi­taj.

5. Že­liš da se sre­tne­te – po­zo­vi.

6. Že­liš ne­što – tra­ži.

7. Ni­ka­da ne spo­ri.

8. Že­liš bi­ti ja­san – obja­sni.

9. Ako si po­gri­je­šio – odmah to re­ci i ne tra­ži oprav­da­nja za se­be.

10. Uvi­jek imaj na umu da sva­ko ima svo­ju is­ti­nu i da se ona čes­to ne po­kla­pa sa tvo­jom.

11. Ne ko­mu­ni­ci­raj sa lo­šim lju­di­ma.

12. U ži­vo­tu je naj­va­žni­ja lju­bav, sve os­ta­lo je uza­lu­dnost.

13. Čo­vje­ko­vi pro­ble­mi pos­to­je sa­mo u nje­go­voj gla­vi.

14. Tvo­je okru­že­nje ni­je ni zlo ni do­bro, nje­mu je sve­je­dno da li si tu ili ne.

15. Po­ku­šaj da izvu­češ za­do­volj­stvo iz sva­kog do­ga­đa­ja.

16. Uvi­jek imaj na umu da dru­gog ži­vo­ta ne­maš.

17. Ne bu­di do­sa­dan.

18. Za­pam­ti da ni­ko­me ni­šta ne du­gu­ješ.

19. Za­pam­ti da ti ni­ko ni­šta ne du­gu­je.

20. Ne ža­li vri­je­me ni no­vac ko­ji si po­tro­šio na za­do­volj­stvo spo­zna­je svi­je­ta.

21. U ži­vo­tu uvi­jek ra­ču­naj sa­mo na se­be.

22. Vje­ruj svo­jim osje­ćan­ji­ma.

23. Sa že­na­ma (ta­ko­đe i sa mu­škar­ci­ma), kao i sa dje­com, bu­di strpljiv i po­ma­lo snis­ho­dljiv.

24. Ako si lo­še ra­spo­lo­žen, po­mi­sli da ka­da umreš, to­ga ne­ćeš ima­ti.

25. Ži­vi da­nas, jer ju­če je pro­šlo, a su­tra mo­žda ni­ka­da ne­će do­ći.

26. Znaj da je da­naš­nji dan – naj­bo­lji dan.

 

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj