(UŽIVO) PRESUDA HERCEGOVAČKOJ ŠESTORKI: Prekida se sjednica, Praljak je popio otrov!

Žalbeno vijeće Haškog tribunala danas je na drugostepenoj presudi Jadranku Prliću i ostalima potvrdio udruženi zločinački poduhvat. Pratimo za vas izricanje presude.

11:36′ | Prekida se sjednica, Praljak je popio otrov!

Odbrana Praljka je rekla da je njihov klijent rekao da je jutros popio otrov. Agius je prekinuo sjednicu.

11:36′ | Nakon što mu je izrečena presuda, Praljak se pokušao obratiti sudijama, ali Agius to nije dozvolio.

11:35′ | Praljku je potvrđena kazna od 20 godina!

11.25′ | Žalbeno vijeće potvrđuje kaznu zatvora za Stojića od 20 godina zatvora!

U odnosu na Stojića, Žalbeno vijeće je prihvatilo neke od navoda Odbrane – posebno u vezi s uništavanjem kuća i zgrada u Varešu, te nekih od zločina u Mostaru i Prozoru – ali je potvrđeno njegovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu.

11:20′ | Prliću potvrđena kazna od 25 godina!

Žalbeno vijeće odlučilo je da je Jadranko Prlić osuđen na kaznu 25 godijna zatvora za zločine progona, ubistva, nehumano postupanje, zločine protiv čovječnosti, kršenje Ženevske konvencije…

Zločini počinjeni u Mostaru, Prozoru, Jablanici, Gornjem Vakufu, Varešu…

Sudije Pokar i Liu imali izdvojena mišljenja.

11:18′ | Žalbeno vijeće je poništilo osudu koja je Prliću stavljena na teret u vezi s rušenjem kuća i zgrada u Varešu.

11:16′ | Žalbeno vijeće donosi presudu:

U odnosu na Jadranka Prlića, Žalbeno vijeće odbija Prlićevu žalbu u cijelosti.

Žalbeno vijeće je prihvatilo navode žalbi Odbrana za Dušu, Tošćanicu i dijelove Jablanice.

11.15′ | U odnosu na kumulativne osude iz prvostepene presude, Žalbeno vijeće odbilo je žalbu odbrana kazavši da nije pokazana greška prvostepene presude.

11:14′ | Agius je prešao na pitanje odmjeravanja kazne.

Stojić, Petković, Ćorić i Pušić tvrde da je Pretresno vijeće pogriješilo kada im nije uračunato vrijeme provedeno mimo pritrorske jedinice u Hagu.

Žalbeno vijeće smatra da privremeno puštanje imenovanih na slobodu, nisu jednaki pritvoru i odbavuje njihove tvrdnje.

Vrijeme provedeno na privremenoj slobodi ne može se računati u kaznu.

– Žalbeno vijeće je uzelo u obzir mjeru u kojoj je ukinulo određene konstatacije i osude. Sva šestorica su ipak osuđena za brojne, vrlo teške zločine – rekao je Agius.

11:12’| Žalbeno vijeće smatra valjanim nalaze Tužilaštva da je kod odmjeravanja kazne pretresno vijeće propustilo da uzme u obzir Ćorićevu odgovornost nadređenog.

Sve ostale žalbe Tužilaštva na visine kazne odbijene.

11:10’| Žalbeno vijeće konstatira, uz suprotno mišljenje sudije Liua, da je Tužilaštvo dokazalo krivicu Prlića i Petkovića po 3. kategoriji UZP-a.

11:09′ | Žalbeno vijeće odbilo je naložiti ponovno suđenje.

– Obzirom na dugi postupak od 13 godina, te kazne od 10 do 25 godina, Žalbeno vijeće odbija da obnovi postupak – rekao je Agius.

11:08′ | Žalbeno vijeće nije prihvatilo zahtjeve Tužilaštva da se ukinu oslobađajuće presude i poveća izrečene kazne, po elementu 3. kategorije odgovornosti po UZP.

11:07′ | Prlić odgovoran za 26 zlodjela, uključujući i seksualne zločine, uništavanja sela, rušenja džamija.

11:06′ | Konstartiramo, uz suprotno mišljenje sudije Liua, da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je utvrdilo da optuženi nisu krivi po 3. kategoriji UZP-a.

11:04′ | Tužilaštvo tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo u procijeni uloge optuženih u trećem dijelu UZP.

11:02′ | Žalbeno vijeće potvrđuje većinu konstatacija za Pusića i da je on značajno doprinio UZP.

11:00′ | Valentin Ćorić je kriv za udruženi zločinački poduhvat.

Žalbeno vijeće konstatira da nije bilo greške u prvostepenoj presudi u slučaju Ćorića i njegovih ovlasti na poziciji koju je imao.

Njegove se žalbe, stoga, odbijaju.

10:58′ | Usvaja se Petovićeva žalba za razaranje dvije džamije. Žalbeno vijeće, po trećoj kategoriji UZP-a utvrdilo da je Petković kriv za zločine i razaranja.

10:56′ |Žalbeno vijeće ukida konstataciju da je Petković doprinio zločinima Pukovnije.

10:54’| Za zločine u Stupskom Dolu Praljak okrivljen!

Žalbeno vijeće konstatuje da se Praljak ne može smatrati odgovornim za zločine nakon novembra 1993. godine.

– Odbrana Praljka nije dokazala kako to utiče na sveobuhvatnu presudu. – kazao je Agius.

10:54’| Za zločine u Stupskom Dolu Praljak okrivljen!

10:53’| Žalbeno vijeće usvojilo primjedbe koje je u svojoj žalbi na presudu iznio Slobodan Praljak. On se ne može smatrati odgovornim za zločine nakon novembra 1993. godine.

10:50′ | Žalbeno vijeće odbacilo je žalbu Prlića u ovom dijelu. No, to ne utiče na Stojićevu ukupnu odgovornost kao učesnika u UZP.

Stojić je svjesno preuzeo rizik da će doći do silovanja, pljački i uništavanja imovine.

– Stojić nije pokazao greške u zaključcima da je on konkretno namjeravao diskiriminirati Bošnjake, te da je on preuzeo rizik da će nad njima biti vršeni zločini – kazao je Agius.

10:48′ | Sudsko vijeće je opisalo konačnu svrhu udruženog zločinačkog poduhvata, a Odbrane su osporavale da su taj cilj dijelili Franjo Tuđman i službenici Hrvatske.

Žalbeno vijeće nije našlo da je Sudsko vijeće pogrešno interpretiralo činjenice.

– Njihovi argumenti nemaju meritum i zbog toga se odbacuju – kazao je Agius.

10:47′ | Agius je prešao na zaključke koji se tiču udruženog zločinačkog poduhvata. Razmišljanja Žalbenog vijeća čine najveći dio presude, rekao je Agius.

O obimu UZP-a, Sudija Pokar ne dijeli mišljenje s ostalim članovima Vijeća.

Svih šest žalitelja osporavaju zaključak Sudskog vijeća da su dijelili zajednički zločinački cilj. Cilj je bio hrvatska dominacija HR HB kroz etničko čišćenje muslimanske populacije.

10:46′ | O obimu UZP-a, Sudija Pokar ne dijeli mišljenje s ostalim članovima Vijeća.

10:45′ | Poništeni i zaključci iz prvostepene presude o ubijanju u četiri sela u januaru 1993. godine u Gornjem Vakufu. HVO nije djelovau pogledu jasnog ubilačkog ponašanja.

Hotimično ubijanje i ubistva bili su dio zajedničke zločinačke svrje UZP-a, tek od juna 1993. a ne od januara iste godine.

Zato Žalbeno vijeće poništava osuđujuće presude za ubistvo dvojice civila u Tršćanici u Općini Prozor, pošto ne spadaju u obim UZP-a.

10:43’| Žalbeno vijeće poništava zaključak da su granate same po sebi neselektivne .

Nedovoljno da bi se zaključilo da su napadi na selo Duša bili neselektivni.

Žalbeno vijeće poništava da su i napadi na tri druga sela u Gornjem Vakufu bili neselektivni.

10:41′ | Napadi na Gornji Vakuf u januaru 1993. godine. Selo Duša neselektivno je granatirano i ubijeno osam civila. HVO je koristio granate čija priroda onemogućava razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva. nisu se potrudili da omoguće civilima da pobjegnu.

Stojić i Praljak to osporavaju. Žalbeno vijeće zaključuje da je zaključak sudskog vijeća nezasnovan .

10:38′ | Prlić nije znao za zločine HVO u razaranju Starog mosta .

HVO je držao pod opsadom istočni Mostar .

Stanovništvo je živjelo u surovim uvjetima, bez hrane, vode, struje, adekvatne zdravstvene njege.

HVO je intenzivno granatirao i snajeprima gađao hotimično ciljajući i pripadnike mirovnih snaga.

10:37′ |HVO je imao vojni interes da uništi Stari most . To je bio vojni cilj.

Žalitelji nisu krivi za rušenje Starog mosta.

10:36′ | Žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje Pocara, Stari most je bio vojni cilj. Ne može se smatrati da je bilo bezobzirnog razaranja neopravdanog vojnom potrebnom, nije bilo uništenje vojne imovine.

10:35′ |HVO je odgovoran za bezobzirno razaranje neopravdano vojnom potrebom .

HVO je odgovoran za bezobzirno razaranje neopravdano vojnom potrebom.

10 : 33′ |Cijeli dan 8. novembra 1993. tenk HVO gađao Stari most u Mostaru .

Usljed toga tog dana uveče Most je bio na rubu da padne .

Sudsko vijeće zaključilo je da je Stari most bio od ključne važnosti za vrijeme borbenih djelovanja i bio je vojni cilj .

10:32′ | Žalbeno vijeće podsjeća da premještanje populacije ne može biti opravdano kada je razlog kriza koja je rezultat protivpravnog djelovanja optužen.

10:31′ | Praljkova žalba se odbacuje.

10:30′ | HVO je priotivpravno zatvorio više od 1.000 civila u kuće u Prozoru i držao ih u surovim uvjetima. Zatvaranje i protivpravno zatočenje može da se desi i kada se civili drže u kućama i ako nema stražara, u nekim uvjetima. Obzirom da su vojnici HVO-a dovodili civile u kuće i tamo ih držali u Općini Prozor, prema riječima Agiusa, Žalbeno vijeće odbacuje žalbe na prvostepenu presudu.

10:30′ | Agius sada prelazi na obrazloženja koja se tiču zločina za koje je šestorka proglašena krivom u prvostepenom postupku.

10:29 ‘ | Sudija Liu imao je suprotno mišljenje u dijelu presude koji se tiču protivpravnog zatočenja civiila .

10:27′ | Žalbeno vijeće traži individualiziranu procjenu da svaki civil predstavlja konkretan režim. zaključeno je da hapšenja nisu opravdana. Petkovićeva naređenja za to bila su kršenje Ženevske konvencije.

10:26 ‘ | HVO zatočio je dvije kategorije Bošnjaka, koji su uživali zaštitu po Ženevskim konvencijama, rekao je Agius i pojasnio da se radilo o Bošnjacima koji su bili prethodno u HVO-u te civilima.

10:24′ | Žalbeno vijeće nalazi da je razumni presuditelj o činjenicama mogao procijeniti da HVO nije proveo individualne procjene muškaraca u stanju za vojsku, a morao je. Muškarci su masovno bili hapšeni, zajedno s ženama, starcima i djecom. svi su tretirani na užasan način, pa se primjedbe žalitelja odbacuju.

10:23′ | Hrvatska je preko HVO-a imala stvarnu kontrolu nad teritorijom BiH kojim je vladao HVO.

10:22′ |Kada se govori o zaključcima o okupaciji, Agius je rekao da Žalbeno vijeće smatra da je to “činjenično pitanje koje treba analizirati od slučaja do slučaja”.

– Postoje brojni dokazi da je Hrvatska imala stvarnu vlast u općinama – kazao je Agius.

10.21′ | Žalbeno vijeće ukida presudu da je međunarodni sukob BiH i Hrvatske postojao samo tamo gdje su bili sukobi HR i BiH. Međunarodni sukob se proteže na cijelu državu. konstatacije o međunarodnim sukobima dovoljne da se on može kvalificirati do kraja oružanog sukoba dok god postoji portrebni nexsus.

Potvrđen je i međunarodni sukob.

10:18′ | Žalbeno vijeće konstatira da nije pokazano da je raspravno vijeće zloupotrijebvilo svoje pravo kada je uvrstilo dnevnike Mladića. Prlić nikada nije tražio da uvrsti nove dokaze, a raspravno vijeće mu je dopustilo, kao i Praljak, što je učonio. Obojica, kao ni Stojić, nisu pokazali da se presuda oslanjala na te dokaze pa se argumenti Pllića, Praljka i Stojića odbijaju.

10:14 ‘ | Žalbeno vijeće nalazi da je optužnica dvosmislena, manjkava i to nije uklonjeno ni kasnije. Manjkava optužnica nanosi štetu optužnici.

Optužnica nije ispunila svoju obavezu, Žalbeno vijeće je stoga djelimično usvojilo žalbu Valentina Ćortića i ukida dio koji se tiče Ćorićeve pozicije kao ministra policije i ukida te osude.

10:10 | Agius podsjeća na žalbe, kaže da je Prlić žalio da mu je sistemski uskraćivanu vrijeme, a Stojić da je pogrešno oslanjanje na izjave onih koji su preminuli prije suđenja – poput Franji Tuđmani. Žalbeno vijeće obe žalbe odbija kao neosnovane.

10:09′ | Za članove UZP ustanovljeno je da su kreirali cijeli sistem deportacije bošnjačkog stanovništva iz HR HB.

10:06′ | Udruženi zločinački poduhvat je potvrđen. Sva šestorica bili učesnici UZP-a.

U ovom procesu se sudilo bivšim čelnicima tzv. Herceg-Bosne za udruženi zločinački poduhvat u kojem je prvostepenom presudom dokazano da je i nekadašnji državni vrh Hrvatske bio umiješan u rat u BiH.

– Cilj udruženog zločinačkog poduhvata imao je za cilj dominaciju Hrvata u Herceg-Bosni kroz etničko čišćenje muslimanskog stanovništva. Žalbeno vijeće je konstatiralo da su hiljade osoba bile žrtve zločina počinjenih od strane HVO-a. Vijeće je zaključilo da su sva šestorica bili sudionici u udruženom zločinačkom poduhvatu – citirao je optužnicu sudac Karmel  Agius (Carmel).

 

(Global CIR)

Komentiraj